ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

COMUNICATE DIN OFICIU

 

Potrivit dispoziţiilor art 5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

    (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

   a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primariei si Consiliului local al comunei Pesac

   b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor,programul de funcţionare si audienta al Primariei comunei Pesac

   c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primariei Comunei Pesac şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

   d) coordonatele de contact ale Primaria Comunei Pesac, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax,adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

   e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

   f) programele şi strategiile proprii

   g) lista cuprinzând documentele de interes public

   h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

   i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).

Conform dispoziţiilor art.11 din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

    (1) Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin:

    a) afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;

    b) consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în punctele de informare-documentare, în spaţii special destinate acestui scop.

    (2) Afişarea la sediul autorităţii sau instituţiei publice este, în cazul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, modalitatea minimă obligatorie de difuzare a informaţiilor de interes public comunicate din oficiu.

 

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Solicitarea informaţiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată Primariei Comunei Pesac – judeţul Timiș verbal persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice sau în scris pe suport de hârtie sau pe suport electonic la adresa de e-mail primariapesacatyahoo.com , în condiţiile art. 6 din Legea nr. 544/2001, conform formularului de Cerere-Tip (model).

            Termenele pentru comunicarea în scris a unui raspuns la cerere (model) a solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, şi anume:

    a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

    b) 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

    c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

    d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

 

          Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, următoarele informaţii:

    a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

    b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

    c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

     d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

    e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa,integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

    f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

     g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 

A)   Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primariei Comunei Pesac - Județul Timiș

·         Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Primăriei Comunei Pesac, Judeţul Timiş – actualizat prin H.C.L. Pesac nr.18 din 08.01.2012.

·         Codul de Conduită  pentru salariaţii Primăriei Comunei Pesac – aprobat prin H.C.L. Pesac nr.28 din 15.04.2009.

B)   Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primariei Comunei Pesac - Județul Timiș

1.Organigrama Primăriei Comunei Pesac

2. Atribuţiile compartimentelor

3. Programul de funcţionare, programul de audienţe al Primariei Comunei Pesac – județul Timiș

 

Programul de funcţionare : LUNI-VINERI - 8°°-16°°

Programul de audienţe:

·         Primar – TOMA CORNEL – Luni, Joi - 8:30 - 11:30  

 

·         Viceprimar – LUNGU MIHAIL – Marți, Miercuri - 9:30 - 12:30  

 

·         Secretar – DUMITRAȘ ANGELICA – Marți, Vineri - 9:30 - 12:30      

Programul de lucru cu publicul:

Luni - Vineri - 8:00 - 14:00
 

C)  Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Conducerea Primăriei Comunei Pesac:

Primar – Toma Cornel       

Telefon: 0733-330200

E-mail: primariapesacatyahoo.com    

 

Viceprimar – Lungu Mihail

Telefon: 0733-330206

E-mail:  primariapesacatyahoo.com

 

Secretar – Dumitraș Angelica

Telefon: 0733-330202

E-mail:  primariapesacatyahoo.com        

 

D)  Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

Denumirea:                              PRIMĂRIA COMUNEI PESAC - JUDEȚUL TIMIȘ

Sediul:                                    Comuna Pesac, Cod poștal 307316

Telefon:                                   0256-382888

Fax:                                         0256-382888

Adresa de E-mail:                   primariapesacatyahoo.com                           

Adresa paginii de internet:      www.primariapesac.ro

 

E)   Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Sursele financiare: bugetul de stat

 

Bugetul – aprobat anual prin H.C.L. Pesac (a se vedea hotărârile consiliului local)

Bilanţul contabil – întocmit anual

 

F) Programele şi strategiile proprii ale Primariei Comunei Pesac - Județul Timiș

 

G) Lista cuprinzând documentele de interes public

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primariei Comunei Pesac

2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor institutiei, programul de funcţionare şi programul de audienţe;

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primariei Comunei Pesac, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;

4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv:denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

5. Programele şi strategiile proprii în domeniul administraţiei publice

6. Raportul anual cu privire la activitatea Primariei Comunei Pesac;

7. Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Comunei Pesac;

8. Regulamentul intern al Primariei Comunei Pesac;

9. Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei şi bilanţul contabil;

10. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;

11. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;

12. Declaraţii de avere și de interese;

13. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

14. Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul Primariei Comunei Pesac, conform legislaţiei în vigoare;

 

H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 

I) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se consideră vătămată in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate - Conform H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

ART. 32

    În cazul în care o persoană consideră  că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă (model) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

ART. 33

    Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art.32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

ART. 34

    În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

ART. 36

    (1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă (model), se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

ART. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate si sa plăteasca daune morale si/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curtii de apel este definitivă si irevocabilă.

 Art.36 alin(2) din H.G.123/2002   

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.