Anunț concurs Funcție Publică

Tip anunt: 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC

Nr. 3306 / 06.09.2018

 

A N U N Ţ

 

                       PRIMĂRIA COMUNEI PESAC, Judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă, după cum urmează:

 

  1. În cadrul Compartimentului Evidența persoanelor al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.)Pesac:
  • inspector I debutant –  evidența persoanelor.

Condiţii:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

Probele de concurs se vor desfășura după cum urmează:

  • Selecția dosarelor se va desfăşura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere a candidaților la concurs ;
  • Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.10.2018, ora 1000 ;
  • Proba de interviu se va desfăşura în data de 19.10.2018, ora 1000.

Termene pentru ocuparea funcției publice:

  • privind depunerea contestațiilor: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primăriei Comunei Pesac, sub sancțiunea decăderii din acest drept (art.63 din H.G. nr.611/2008);
  • imediat după soluționarea contestațiilor (art.67 din H.G. nr.611/2008).

Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs este doamna Trifa Liliana-Nicoleta, iar datele de contact ale acesteia sunt: tel./fax: 0256-382888.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor la concurs se vor depune zilnic între orele 0830  - 1630 la sediul Primăriei Comunei Pesac – doamnei Trifa Liliana-Nicoleta care asigură secretariatul Comisiei de concurs – în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi vor conţine documentele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere și prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul anunţ.   

Bibliografia este prevăzută în Anexa nr.2 la prezentul anunţ și se găsește la secretariatul Primăriei Comunei Pesac, zilnic între orele 0830 – 1630, fiind afişată şi la sediul Primăriei Comunei Pesac, Judeţul Timiş, precum şi pe pagina de internet www.primariapesac.ro.

 

                   PRIMAR,                                        SECRETAR COMUNĂ,        

            TOMA CORNEL                                    DUMITRAŞ ANGELICA

Data anunt: 
Vineri, 7 Septembrie, 2018