Codul de conduita al salariaţilor din cadrul Primăriei Pesac

                    ROMÂNIA                                                                                                            

                   JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC

 

                                                                                                                        ANEXA nr. 1

                                                                                                           la H.C.L. Pesac nr.28/15.04.2009

 

 

                                              

 

C O D U L   D E   C O N D U I  T Ă

al salariaţilor din cadrul Primăriei Pesac

 

 

            Codul de conduită al funcţionarilor publici şi al personalului contractual, denumit în continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Primăriei Pesac.

            Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru conducere, pentru funcţionarii publici, pentru personalul contractual, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică sau un post contractual, în cadrul Primăriei Pesac.

 

  

OBIECTIVE

 

            Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin:

 1. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi a personalului contractual ce îşi desfăşoară activitatea în sistemul bugetar;
 2. informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea angajaţilor din cadrul Primăriei Pesac;
 3. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi salariaţii Primăriei Pesac, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.

 

PRINCIPII GENERALE

 

            Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului comtractual din cadrul Primăriei Pesac, Judeţul Timiş, sunt următoarele:

 1. supremaţia Constituţiei şi a legii, conform căruia salariaţii Primăriei Pesac au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 2. prioritatea interesului public, conform căruia salariaţii Primăriei Pesac au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 3. asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia salariaţii Primăriei Pesac au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 4. profesionalismul, conform căruia salariaţii Primăriei Pesac au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 5. imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia salariaţii Primăriei Pesac sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 6. integritatea morală, principiu conform căruia salariaţilor Primăriei Pesac le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 7. libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia salariaţii Primăriei Pesac pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 8. cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu salariaţii Primăriei Pesac trebuie să fie de bună-credinţă;
 9. deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de salariaţii Primăriei Pesac în exercitarea atribuţiilor de serviciu sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

 

TERMENI

Expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

În înţelesul prezentului cod, următorii termeni se definesc astfel:

 

 1. conducere - persoana aleasă într-o funcţie de demnitate publică, respectiv primarul şi viceprimarul;
 2. funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. personal contractual – persoana angajată într-un post într-o instituţie bugetară în condiţiile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată şi completată;
 4. salariaţii Primăriei Pesac – funcţionarii publici ai Primăriei Pesac şi personalul contractual;
 5. funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale;
 6. interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte;
 7. interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către salariaţii Primăriei Pesacprin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei publice;
 8. conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute;
 9. informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
 10. informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.

 

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

A SALARIAŢILOR PRIMĂRIEI PESAC

 

 1. Asigurarea unui serviciu public de calitate
 1. Salariaţii Primăriei Pesac au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
 2. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, salariaţii Primăriei Pesac au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

 

 1. Loialitatea faţă de Constituţie şi lege
 1. Salariaţii Primăriei Pesac au obligatia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin din fişa postului, cu respectarea eticii profesionale.
 2. Salariaţii Primăriei Pesac trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii     funcţiilor deţinute.

 

 1. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
 1. Salariaţii Primăriei Pesac au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Primăriei Pesac, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
 2. Salariaţilor Primăriei Pesac le este interzis:
  • să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea ce se desfăşoară în Primăria Pesac, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  • să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Primăria Pesac are calitatea de parte;
  • să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
  • să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Primăriei Pesac ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
  • să acorde asistenţa şi consultanţa persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori Primăriei Pesac;
  • prevederile alin. b, primele 4 puncte, se aplică şi după încetarea raportului de serviciu sau de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene;
  • dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul primarului;
  • prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici sau a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

 

 1. Libertatea opiniilor
 1. în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, salariaţii Primăriei Pesac au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice sau a posturilor deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Primăriei Pesac;
 2. în activitatea lor, salariaţii Primăriei Pesac au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, salariaţii Primăriei Pesac trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

 

 1. Activitatea publică
 1. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către salariaţii Primăriei Pesac desemnaţi în acest sens de primarul Comunei Pesac, în condiţiile legii;
 2. Salariaţii Primăriei Pesac desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de primarul Comunei Pesac;
 3. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, salariaţii Primăriei Pesac pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Primăriei Pesac.

 

 1. Activitatea politică

            În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:

 1. să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 3. să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. să afişeze, în sediul Primăriei Pesac, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

 

 1. Folosirea imaginii

            În considerarea funcţiei publice deţinute şi a posturilor contractuale ocupate, salariaţilor Primăriei Pesac le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

 

 1. Cadrul relaţiilor
 1. În relaţiile din cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, salariaţii Primăriei Pesac sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
 2. Salariaţii Primăriei Pesac au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:
 • întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 • dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
 • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

 

 1. Salariaţii Primăriei Pesac trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Salariaţii Primăriei Pesac au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:
 • promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
 • eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

 

Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită.

 

 1. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
 1. Salariaţii Primăriei Pesac care reprezintă Primăria Pesac în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă.
 2. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, salariaţilor Primăriei Pesac le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
 3. În deplasările externe, salariaţii Primăriei Pesac sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

 

 1. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

            Salariaţii Primăriei Pesac nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste atribuţii.

 

 1. Participarea la procesul de luare a deciziilor
 1. În procesul de luare a deciziilor, salariaţii Primăriei Pesac au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
 2. Salariaţilor Primăriei Pesac le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi salariaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

 

 1. Obiectivitate în evaluare
 1. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.
 2. Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
 3. Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile ce guvernează conduita profesională.

 

 1. Folosirea prerogativelor de putere publică
 1. Este interzisă folosirea de către salariaţii Primăriei Pesac, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute ori a posturilor ocupate.
 2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
 3. Salariaţilor Primăriei Pesac le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
 4. Salariaţilor Primăriei Pesac le este interzis să impună altor salariaţi să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

 1. Utilizarea resurselor publice
 1. Salariaţii Primăriei Pesac sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a Primăriei Pesac, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
 2. Salariaţii Primăriei Pesac au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente atribuţiilor de serviciu.
 3. Salariaţii Primăriei Pesac trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, conform prevederilor legale.
 4. Salariaţilor Primăriei Pesac care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

 

 1. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
 1. Orice salariat al Primăriei Pesac poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a Primăriei Pesac, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
 • când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 • când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 • când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

 

 1. Dispozitiile pct. a se aplica în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a Primăriei Pesac.
 2. Salariaţilor Primăriei Pesac le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a Primăriei Pesac, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

 

 

 

A. SESIZAREA

 

 1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate fi sesizată de orice persoană cu privire la:
 1. încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către un funcţionar public;
 2. constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui funcţionar public pentru a-l determina să încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.
 1. Sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competente potrivit legii.
 2. Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii.
 3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va verifica actele şi faptele pentru care a fost sesizată, cu respectarea confidentialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.
 4. Sesizarile înaintate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vor fi centralizate într-o bază de date necesară pentru:
 1. identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională;
 2. identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
 3. adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

 

1.    În mod similar, primarul Comunei Pesac poate fi sesizat de orice persoană cu privire la:

 1. încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către un salariat – personal contractual;
 2. constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui salariat – personal contractual, pentru a-l determina să încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

2.   Sesizarea primarului nu exclude sesizarea comisiei de disciplină competente potrivit legii.

3.   Salariaţii – personal contractual, nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a primarului sau a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii.

4.    Primarul sau comisia de disciplină  va verifica actele şi faptele pentru care au fost sesizaţi, cu respectarea confidentialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

5.    Sesizările înaintate primarului sau comisiei de disciplină vor fi analizate, urmărindu-se

 1. identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională;
 2. identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
 3. adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

 

 

B. SOLUŢIONAREA

 

 1. Rezultatele activităţii de cercetare se consemnează într-un raport, pe baza sesizării căruia Agentia Naţională a Funcţionarilor Publici va formula o recomandare către Primăria Pesac cu privire la modul de soluţionare a situaţiei cu care a fost sesizată.
 2. Recomandarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici va fi comunicată:
 1. funcţionarului public sau persoanei care a formulat sesizarea;
 2. funcţionarului public care face obiectul sesizării;
 3. conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public care face obiectul sesizării îşi desfăşoară activitatea.

 

 1. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, Primăria Pesac are obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modul de soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare.

 

            În ceea ce priveşte personalul contractual, primarul, în baza propunerii comisiei de disciplină, va stabili măsurile care se impun şi le va comunica persoanei care face obiectul sesizării.

 

 

C. RĂSPUNDEREA

 

 1. Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a salariaţilor Primăriei Pesac, în condiţiile legii.
 2. Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.
 3. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
 4. Salariaţii Primăriei Pesac răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.