P.V. al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 26.10.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.71-80/2018
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.71/2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.65 din 01.11.2017; H.C.L. Pesac nr.72/2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.29 din 29.03.2018; H.C.L. Pesac nr.73/2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018; H.C.L. Pesac nr.74/2018 aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2018; H.C.L. Pesac nr.75/2018 aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.2712/21.08.2009 încheiat între Comuna Pesac și S.C. SADAGLI & CO S.R.L.; H.C.L. Pesac nr.76/2018 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 25 mp din domeniul public al Comunei Pesac către S.C. LIDARA & CO MIXT S.R.L., în vederea amenajării unei terase; H.C.L. Pesac nr.77/2018 privind aprobarea modificării și completării, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr.1148/13.04.2009 încheiat între Comuna Pesac şi familia doamnei Czicza Maria; H.C.L. Pesac nr.78/2018 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ȘI ECHIPARE FORAJ, ÎN COMUNA PESAC, JUDEȚUL TIMIȘ”; H.C.L. Pesac nr.79/2018 privind transmiterea în administrarea Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din localitatea Pesac a unor bunuri imobile în care se desfășoară învățământul preuniversitar de stat, imobile aflate în proprietatea publică a Comunei Pesac; H.C.L. Pesac nr.80/2018 privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică „Execuție de lucrări pentru obiectiv Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac” - Invitație de participare nr. 404576 / 05.05.2017

Presedinte

FLUTURE DANIEL-IONEL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA